cada català perd 2622 euros per ser espanyol

05 de març 2008

El dèfi cit fi scal de Catalunya es va situar l’any 2005 en els 18.595 milions d’euros,2.622 euros per habitant. Aquest és un dels resultats als quals ha arribat l’estudielaborat per un grup d’experts de la Fundació Josep Irla sobre les balances fiscals per al període 1995–2005. L’estudi, que va ser presentat l’11 de febrer per Joan Ridao i Joan Puigcercós, explica que el dèfi cit fi scal a Catalunya
ha passat—en l’última dècada— del 6,8% del PIB l’any 1995, al 10,2% del PIB l’any
2005. En base a aquestes dades, Puigcercósva afi rmar que el dèfi cit fi scal de Catalunya és la seva «principal limitació» perquè «frena el creixement i el benestar»
i Ridao va reclamar un model «més just i equitatiu» que acabi amb aquest dèfi cit
«sagnant». El candidat independentista va criticar que Catalunya sigui la quarta comunitat autònoma en PIB i en canvi passi a la vuitena posició en poder adquisitiu,
i va apostar per la reducció d’un terç del dèfi cit fi scal, «del 10,2% al 7% del PIB a la propera legislatura, per tendir gradualment, amb aquestes mesures, al model de
concert econòmic». Puigcercós considera que la Fundació «ha fet allò que hauria d’haver fet l’Estat, però que es nega reiteradament a fer», i va reivindicar el dret a saber «què se’n fa dels nostres recursos que van i no tornen».

extret de "Esquerra Nacional 87"

0 comentaris: